Algemene voorwaarden

Overzicht

Dit is de website van de vereniging van ex-schrijvers en LDA-personeel der Koninklijke marine. De begrippen "wij", "we", "ons" en "onze" op deze website verwijzen naar de vereniging van ex-schrijvers en LDA-personeel der Koninklijke marine. De vereniging van ex-schrijvers en LDA-personeel der Koninklijke marine biedt deze website en alle informatie, hulpmiddelen en diensten die je via deze website ter beschikking worden gesteld, aan jou - de gebruiker - aan op voorwaarde dat je akkoord gaat met alle hierin opgenomen voorwaarden, beleidslijnen en kennisgevingen.

De vereniging van ex-schrijvers en LDA-personeel der Koninklijke marine is een non-profit organisatie met als doel om voor alle actief dienende en ex-personeelsleden (post-actieven) van de Koninklijke Marine, die als schrijver hebben gediend en/of als Logistieke Dienst Administratie (LDA) ongeacht rang of stand, zowel mannelijk als vrouwelijk personeel, zowel beroeps als zeemiliciën een periodieke reünie te organiseren. Het doel is er op gericht om de nauwe verwantschap, welke altijd onder het administratieve personeel van de Koninklijke Marine heeft geleefd tot in lengte van jaren te blijven onderhouden. 

Door onze website te bezoeken, je in te schrijven voor de reünie en de hiervoor gevraagde eigen bijdrage te voldoen, maak je gebruik van onze "dienst" en ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden (hierna "Algemene Voorwaarden" of "Voorwaarden") genoemd, met inbegrip van bijkomende voorwaarden en beleidslijnen waarnaar hierna wordt verwezen of waarnaar hierna een koppeling wordt geplaatst. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle gebruikers van de site, waaronder gebruikers die de site bezoeken en/of personen die content bijdragen.

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat je onze website bezoekt of gebruikt. Als je delen van de site bezoekt of gebruikt, ga je ermee akkoord dat deze Algemene Voorwaarden voor jou verbindend zijn. Als je niet akkoord gaat met alle bepalingen van deze overeenkomst, mag je de website niet bezoeken en geen enkele dienst gebruiken. Voor zover deze Algemene Voorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op nieuwe functies of tools die aan de huidige website kunnen worden toegevoegd. De geldende versie van de Algemene Voorwaarden is steeds te vinden op deze pagina. We behouden ons het recht voor de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen te publiceren op onze website. Je bent er verantwoordelijk voor deze pagina regelmatig te raadplegen om na te gaan of er iets gewijzigd is. Als je de website blijft gebruiken nadat we wijzigingen hebben gepubliceerd, betekent dit dat je deze wijzigingen aanvaardt.

Artikel 1 - voorwaarden gebruik website

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, verklaar je dat je meerderjarig bent volgens de wetgeving van je woonland, of dat je als meerderjarige volgens de wetgeving van je woonland ons toestemming hebt gegeven dat minderjarigen voor wie je verantwoordelijk bent deze site gebruiken.

Je mag de informatie van onze website niet gebruiken voor onrechtmatige of ongeoorloofde doeleinden. Je mag bij het gebruik van de Dienst ook geen inbreuk maken op de wetgeving van je rechtsgebied (waaronder wetgeving inzake auteursrecht).

Je mag geen wormen, virussen of schadelijke code doorsturen.

Als je een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet naleeft, zal dat leiden tot de onmiddellijke beëindiging van je Diensten.

Artikel 2 - Algemene bepalingen

We behouden ons het recht voor onze dienstverlening om wat voor reden ook en op welk moment ook te weigeren aan wie dan ook. De reünie is uitsluitend bedoeld voor hen die als schrijver of als LDA hebben gediend bij de Koninklijke marine. Uitzondering wordt gemaakt voor burgerpersoneel dat tewerk was/is gesteld op afdelingen en bij eenheden waar voornamelijk schrijvers en/of LDA-personeel werkzaam was. 

Je erkent dat je content (met uitzondering van creditcard- en betaalgegevens) zonder versleuteling doorgestuurd kan worden en dat er daarbij sprake kan zijn van (a) verzending over verschillende netwerken; en (b) wijzigingen aan de gegevens om te voldoen aan de technische vereisten die worden gesteld door aangesloten netwerken of apparaten. Creditcard- en betaalgegevens worden door ons altijd versleuteld wanneer zij via netwerken worden doorgestuurd. 

Je stemt ermee in geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of toegang tot de Dienst of element op de website waarmee de Dienst wordt verstrekt, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Wij zijn niet verantwoordelijk indien informatie op deze site onjuist, onvolledig of achterhaald is. Het materiaal op deze site wordt uitsluitend als algemene informatie verstrekt en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor beslissingen, zonder raadpleging van primaire, nauwkeurigere, volledigere of recentere informatiebronnen. Als je vertrouwt op het materiaal op deze site, doe je dat op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische gegevens bevatten. Historische gegevens zijn naar hun aard niet actueel en worden enkel als referentie meegedeeld. We behouden ons het recht voor de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn er niet toe verplicht informatie op onze site bij te werken. Je stemt ermee in dat je er verantwoordelijk voor bent wijzigingen van onze site na te gaan.

De prijzen voor deelname aan onze periodieke reünie kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Bij de aankondiging van een nieuwe reünie wordt de hoogte van de eigen bijdrage voor die editie bekendgemaakt.

Het vermelde bedrag van de eigen bijdrage voor deelname aan de periodieke reünie is per persoon. Geeft u aan dat u met uw partner komt dan dient u dus tweemaal de eigen bijdrage te voldoen.

We behouden ons het recht voor de Dienst of een deel ervan periodiek en zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

We zijn tegenover jou of enige derde niet aansprakelijk voor enige aanpassing, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

Deelname aan onze periodieke reünie wordt exclusief online via onze website aangeboden. Deze Dienst kan in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en het kan voorkomen dat door beperkingen van de reünie-locatie de inschrijving wordt gestopt als het maximum aantal deelnemers is bereikt. In voorkomend geval wordt de reeds betaalde eigen bijdrage dan teruggestort.

Uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de reünie, moeten afmeldingen bij verhindering aan ons worden doorgegeven. Bij afmeldingen die later worden doorgegeven kan er geen restitutie plaatsvinden vanwege de alsdan reeds aangegane verplichting door onze vereniging verband houdende met het organiseren van de periodieke reünie.

Indien bij aanmelding niet het kenteken van uw voertuig is vermeld dan is het niet mogelijk uw voertuig op de defensie locatie te parkeren.

Artikel 3 - Koppelingen van derden

Bepaalde content, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Koppelingen van derden op deze site kunnen je doorsturen naar externe websites waarmee we geen enkele band hebben. We zijn er niet toe gehouden de content of nauwkeurigheid te onderzoeken of te beoordelen, en we geven geen garanties en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materialen of websites van derden of andere materialen, producten of diensten van externe partijen.

We zijn niet aansprakelijk voor schade of nadeel betreffende de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, hulpmiddelen of content of andere transacties, die verband houden met websites van derden. Bestudeer de beleidslijnen en praktijken van de externe partij zorgvuldig voor je een transactie met hen aangaat. Klachten, vorderingen, problemen of vragen over producten van externe partijen moeten worden doorgestuurd naar die externe partij.

Artikel 4 - Reacties, feedback en andere inzendingen van gebruikers

Als je op ons verzoek iets instuurt (bijvoorbeeld in het kader van je aanmelding voor de reünie) of uit eigen beweging creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen stuurt, ongeacht of dit online, via e-mail, via gewone post of op een andere manier gebeurt (samen "reacties" genoemd), ga je ermee akkoord dat we om het even welke reactie die je ons doorstuurt op om het even welk moment en zonder enige beperking kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins kunnen gebruiken.

We zijn er niet toe verplicht:

 1. Welke reactie dan ook vertrouwelijk te houden;
 2. Een vergoeding te betalen voor welke reactie dan ook; of
 3. Welke reactie dan ook te beantwoorden.

Zonder dat we daartoe verplicht zijn, kunnen we overgaan tot het controleren, bewerken of verwijderen van content waarvan we naar eigen inzicht vinden dat die onrechtmatig, beledigend, bedreigend, kwaadsprekend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins afkeurenswaardig is of inbreuk maakt op deze Algemene Voorwaarden of op de intellectuele eigendomsrechten van enige partij.

Je gaat ermee akkoord geen reacties te plaatsen die afbreuk doen aan de rechten van derden, waaronder auteursrechten, merkrechten, het recht op privacy, persoonlijkheidsrechten of andere subjectieve of vermogensrechten. Je gaat er verder mee akkoord geen reacties te plaatsen die lasterlijk of anderszins onrechtmatig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of die computervirussen of andere malware bevatten die de werking van de Dienst of enige gerelateerde website kunnen aantasten. Je mag geen valse e-mailadressen gebruiken of je voordoen als iemand anders, of ons of externe partijen anderszins misleiden wat betreft de bron van enige reactie. Je bent zelf als enige verantwoordelijk voor alle reacties die je plaatst en voor de nauwkeurigheid ervan. We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor reacties die door jou of enige externe partij worden geplaatst.

Artikel 5 - Persoonsgegevens

Ons Privacybeleid regelt hoe we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Lees ons Privacybeleid hier.

Artikel 6 - Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen

Het is mogelijk dat op onze website of in de Dienst typefouten, onnauwkeurigheden of weglatingen voorkomen die betrekking kunnen hebben op het reünieprogramma, prijzen, promoties, aanbiedingen, vervoerstijden en beschikbaarheid. Indien informatie in de Dienst of op enige daarmee verband houdende website onnauwkeurig is, behouden we ons op elk moment het recht voor fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te verbeteren, informatie te wijzigen of bij te werken, of bestellingen te annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat je jezelf hebt aangemeld voor de reünie, uiteraard blijft de dan reeds betaalde eigen bijdrage gelden).

We verbinden ons niet om informatie in de Dienst of op enige daarmee verband houdende website, waaronder informatie over de prijs, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, tenzij we daar wettelijk toe verplicht zijn. Als er in de Dienst of op enige daarmee verband houdende website een datum wordt vermeld waarop informatie is bijgewerkt of vernieuwd, betekent dit niet dat alle informatie in de Dienst of op enige daarmee verband houdende website is gewijzigd of bijgewerkt.

Artikel 7 - Verboden gebruik

Naast andere verboden die zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden, mag je de site en de inhoud ervan niet gebruiken:

 1. voor onrechtmatige doeleinden;
 2. om anderen ertoe aan te zetten onrechtmatige handelingen te stellen of eraan deel te nemen;
 3. om inbreuk te maken op internationale, nationale of lokale wet- en regelgeving;
 4. om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of op de intellectuele eigendomsrechten van anderen;
 5. om mensen lastig te vallen, te beledigen, te beschadigen, in diskrediet te brengen, te belasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op basis van gender, seksuele gerichtheid, religie, etnische of nationale origine, ras, leeftijd of beperking;
 6. om onjuiste of misleidende informatie door te sturen;
 7. om over te gaan tot het uploaden of doorsturen van virussen of andere schadelijke code die kan of zal worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Dienst of enige daarmee verband houdende website, andere websites of het internet aantast;
 8. om de persoonsgegevens van anderen te verzamelen of te traceren;
 9. voor spam, phishing, pharming, pretexting, spiders, crawling of scrapen;
 10. voor welk obsceen of immoreel doel dan ook; of
 11. om de beveiliging van de Dienst of enige daarmee verband houdende website, andere websites of het internet te hinderen of te omzeilen. We behouden ons het recht voor je gebruik van de Dienst of van enige daarmee verband houdende website stop te zetten op grond van deze bepaling over verboden gebruik.
Artikel 8 - Uitsluiting van garantie, aansprakelijkheidsbeperking

We garanderen niet dat onze Dienst tijdens je gebruik zonder onderbreking, tijdig, beveiligd of vrij van fouten zal zijn. De reünie wordt in de regel op een defensie locatie gehouden. Het kan voorkomen dat door omstandigheden buiten onze invloedsfeer om de bijeenkomst wordt beëindigd of anderszins wordt beperkt. In zulks geval zal dit niet leiden tot restitutie van de eigen bijdrage, vanwege de door ons aangegane verplichtingen verband houdende met de organisatie van de reünie.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden bereikt met het gebruik van de Dienst, nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

Je stemt er mee in dat we de Dienst periodiek voor onbepaalde duur kunnen verwijderen en op welk moment ook kunnen beëindigen, zonder je daarvan vooraf kennis te geven.

Je gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat je de Dienst geheel op eigen risico gebruikt, en dat je als enige het risico draagt van de onbeschikbaarheid van de Dienst. De Dienst en alle producten en diensten die je via de Dienst worden geleverd, worden (tenzij we uitdrukkelijk anders bepalen) je verstrekt in de staat waarin ze zich bevinden ("as is") en voor zover ze beschikbaar zijn ("as available"), zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard ook.

In geen geval kunnen de vereniging van ex-schrijvers en LDA-personeel der Koninklijke marine, onze bestuurders, leidinggevenden, gelieerde bedrijven, agenten, vertegenwoordigers, aannemers van werk, contractanten, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentieverleners aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel, verlies, enige schade of enige vordering of enige directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, schadevergoeding als straf, of gevolgschade van welke aard ook, met inbegrip van schade uit winstderving, omzetderving, verlies van besparingen of gegevens, vervangkosten of enige gelijkaardige schade, hetzij contractueel, uit onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), op basis van risicoaansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit je gebruik van de Dienst of van producten die via de Dienst zijn verkregen, of voor enige andere vordering die op welke manier ook verband houdt met je gebruik van Dienst of van enig product, met inbegrip van vorderingen ten aanzien van fouten of weglatingen wat content betreft, of enig verlies of enige schade van welke aard ook als gevolg van het gebruik van de Dienst of enige content (of enig product) die is geplaatst, doorgestuurd of anderszins via de Dienst ter beschikking is gesteld, zelfs indien we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Omdat het in sommige rechtsgebieden niet is toegestaan de aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade te beperken, is onze aansprakelijkheid voor dergelijke schade beperkt in de ruimste mogelijke mate waarin dit wettelijk is toegestaan.

Artikel 9 - Vrijwaring

Je stemt ermee in de vereniging van ex-schrijvers en LDA-personeel der Koninklijke marine, bestuurders, leidinggevenden, (handels)agenten, aannemers van werk, contractanten, licentieverleners, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren en te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor om het even welke vordering of eis van een derde, met inbegrip van voor redelijke vergoedingen voor rechtsbijstand, die voortvloeit uit de niet-nakoming door jou van deze Algemene Voorwaarden of van de documenten die daarin door verwijzing zijn opgenomen, of uit een inbreuk door jou op enige bepaling van wet- of regelgeving of op de rechten van een derde.

Artikel 10 - Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onrechtmatig, nietig of onafdwingbaar is, blijft deze bepaling in de ruimst mogelijke mate waarin dit wettelijk is toegestaan van kracht en wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Algemene Voorwaarden, zonder dat dit afbreuk doet aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Artikel 11 - Beëindiging

De verbintenissen en verplichtingen die de partijen zijn aangegaan voorafgaand aan de datum van beëindiging, blijven in alle gevallen gelden na de beëindiging van deze overeenkomst.

Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht tot zij door jou of door ons worden opgezegd. Je kunt deze Algemene Voorwaarden te allen tijde opzeggen door ons te laten weten dat je onze Diensten niet langer wilt gebruiken, of door onze website niet langer te bezoeken.

Indien we geheel naar eigen inzicht menen of vermoeden dat je een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet bent nagekomen, kunnen we deze overeenkomst te allen tijde en zonder kennisgeving beëindigen en blijf je aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging. Daarnaast kunnen we je ook de toegang weigeren tot onze Diensten (of tot een deel daarvan).

Artikel 12 - Volledige Overeenkomst

Het feit dat we een recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefenen of niet afdwingen, houdt geen afstand in van dit recht of van deze bepaling.

Deze Algemene Voorwaarden en alle beleidslijnen of operationele regels die door ons op deze website of met betrekking tot de Dienst worden gepubliceerd, vormen de volledige overeenkomst tussen jou en ons en bepalen je gebruik van de Dienst. Ze treden in de plaats van alle eerdere en bestaande mondelinge en schriftelijke overeenkomsten, communicaties en voorstellen tussen jou en ons (waaronder vorige versies van de Algemene Voorwaarden).
Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden voor meerdere uitleg vatbaar is, kan deze niet tegen ons worden uitgelegd.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden en alle andere overeenkomsten op grond waarvan we je de Diensten leveren, dienen uitsluitend te worden uitgevoerd en uitgelegd overeenkomstig het recht van de vereniging van ex-schrijvers en LDA-personeel der Koninklijke marine, Krayenhofflaan 33, Heemskerk, 1965 AD, Nederland.

Artikel 14 - Wijziging van deze voorwaarden

De geldende versie van de Algemene Voorwaarden is steeds te vinden op deze pagina.

We behouden ons het recht voor de Algemene Voorwaarden naar eigen inzicht geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen of te vervangen, door updates en wijzigingen te publiceren op onze website. Je bent er verantwoordelijk voor onze website regelmatig te raadplegen om na te gaan of er iets gewijzigd is. Als je onze website blijft bezoeken of de Dienst blijft gebruiken nadat we wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden hebben gepubliceerd, betekent dit dat je deze wijzigingen aanvaardt.

Artikel 15 - Contactgegevens

Vragen over deze Algemene Voorwaarden kun je sturen naar info@schrijverslda.nl of via de contactpagina op onze website hier.

 

Scroll naar boven